Friday, 30 October 2020
ජීවය,ආදරය, ලිංගිකත්වය, හටගත්ත තැන කසුන් කියයි

ජීවය,ආදරය, ලිංගිකත්වය, හටගත්ත තැන කසුන් කියයි Featured

අනත්නයට යන පාර දිගේ සප්තස්වර පා සටහන් තැබු රෝමාන්තික ප්‍රේමවන්තයා කසුන් කල්හාර සමඟ ශ්‍රී ලංකා මිරර් කළ සංවාදයි මේ.

මේ දවස්වල මොනවගේ අලුත් කටයුතුද කරන්නේ?

මේ දවස්වල සංගීත ඇකඩමියේ වැඩකටයුතු සමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යනවා. ඒ එක්කම අපි LoveU ෂෝ එකට තමයි ලෑස්තිවෙන්නේ. ඒකට උමාරියා, චාප, රූකාන්ත, නදීක සම්බන්ධ වෙනවා.

KasunKalhara1 600px 16 02 1මොකද්ද මේ ඊඩ්න් උයනේ ළා දම් හැන්දෑව කියන්නේ?

ඇත්තටම ඒක කන්සෙප්ෂුවල් වැඩක් හැම ෂෝ එකකටම තීම් එකක් තියෙන්න ඕනේ.  ඊඩ්න් උයනේ ළා දම් හැන්දෑව කියන ටැග් එක තමයි අපි මේකට පාවිච්චි කළේ. අපි හැමෝම දන්නවා ඊඩ්න් උද්‍යානය ආදම් ගේ උයන කියන එක. එතනින් තමයි ජීවය හට ගත්තේ, එතනින් තමයි ලිංගිකත්වය හට ගත්තේ. එතනින් තමයි ආදරය හටගත්තේ ඒවගේම වරදකාරී හැඟීම් පටන්ගත්තේ එතනින් කියලා තමයි ඉතිහාසයේ හා ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ලස්සන සංකල්පයක්. අපි තීරණය කරා වැලන්ටයින් එකේ දී මේක පාවිච්චි කරලා  වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා මේ ප්‍රසංගයේදි.

ආදරයයි සංගීතයයි ගැන මොකද හිතෙන්නේ?

ඒකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒක  කෝදුවක දෙපැත්ත වගේ සරල රේඛියව සම්බන්ධයි.

මොනවගේ අත්දැකීමක් එදාට ප්‍රේක්ෂයන්ට ලැබෙයිද?

අපි දැනට රිහසල් කරගෙන යනවා. මහන්සියේ ප්‍රතිඵළ හැටියට සවුන්ඩ් එකේ වෙනසක් වෙයි. එ්වගේම ෂෝ එක අතර තුර ප්ලේ කරන එවා තුල ලොකු වෙනසක් තියෙවි. අපි ෂෝ එක පුරාම එක මුඩ් එකක් තියාගන්න බලපොරෝත්තු වෙනවා. පෙම්වතුන්ගේ දිනය වගේ දවසක එතනට එන කෙනෙක් ගේ හැඟීම් ලොකුවට එහාට මෙහාට විසික් කරන්නේ නැතිව එක මුඩ් එකක එක තිම් එකක තියාගෙන සෞන්දර්ය වැඩිකර ගන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.

මේ ප්‍රංසගයට දායකවන සුසංයෝගය ගැන මොකක්ද තිබෙන අදහස?

පළමුවතාවට තමයි උමාරියා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම සහ රූකාන්ත එකට වැඩ කරලා තියෙනවා නමුත් ලංකාවෙන් පිටදී. ඉන්ද්‍රචාප නදීක සහ මම කාලයක් පුරා එකට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ සුසංයෝගයට අලුතින් එකතු වෙච්ච උමාරියා හා රූකාන්තගේ හඬ අපි මේ එකතුකරගෙන ආපු ටොන් එක කලර් එක වෙනස් කරන්න පිටුවහලක් වෙයි.

හැමදාම ආදර මල්වල පාට කියන්න ද? කියලා අහනවා එදාටවත් ආදර මල්වල පාට කියනවාද?

ඔව්, එදාට අපි ආදර මල්වල පාට කියයි.

 (සංවාද සටහන තුෂාරා විතාරණ)

KasunKalhara2 600px 16 02 1

ජීවය,ආදරය, ලිංගිකත්වය, හටගත්ත තැන කසුන් කියයි
 
අනත්නයට යන පාර දිගේ සප්තස්වර පා සටහන් තැබු රෝමාන්තික ප්‍රේමවන්තයා කසුන් කල්හාර සමඟ ශ්‍රී ලංකා මිරර් කළ සංවාදයි මේ.
 
මේ දවස්වල මොනවගේ අලුත් කටයුතුද කරන්නේ?
 
මේ දවස්වල සංගීත ඇකඩමියේ වැඩකටයුතු සමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යනවා. ඒ එක්කම අපි LoveU ෂෝ එකට තමයි ලෑස්තිවෙන්නේ. ඒකට උමාරියා, චාප, රූකාන්ත, නදීක සම්බන්ධ වෙනවා.
 
මොකද්ද මේ ඊඩ්න් උයනේ ළා දම් හැන්දෑව කියන්නේ?
 
ඇත්තටම ඒක කන්සෙප්ෂුවල් වැඩක් හැම ෂෝ එකකටම තීම් එකක් තියෙන්න ඕනේ.  ඊඩ්න් උයනේ ළා දම් හැන්දෑව කියන ටැග් එක තමයි අපි මේකට පාවිච්චි කළේ. අපි හැමෝම දන්නවා ඊඩ්න් උද්‍යානය ආදම් ගේ උයන කියන එක. එතනින් තමයි ජීවය හට ගත්තේ, එතනින් තමයි ලිංගිකත්වය හට ගත්තේ. එතනින් තමයි ආදරය හටගත්තේ ඒවගේම වරදකාරී හැඟීම් පටන්ගත්තේ එතනින් කියලා තමයි ඉතිහාසයේ හා ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ලස්සන සංකල්පයක්. අපි තීරණය කරා වැලන්ටයින් එකේ දී මේක පාවිච්චි කරලා  වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා මේ ප්‍රසංගයේදි.
 
ආදරයයි සංගීතයයි ගැන මොකද හිතෙන්නේ?
 
ඒකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒක  කෝදුවක දෙපැත්ත වගේ සරල රේඛියව සම්බන්ධයි.
 
මොනවගේ අත්දැකීමක් එදාට ප්‍රේක්ෂයන්ට ලැබෙයිද?
 
අපි දැනට රිහසල් කරගෙන යනවා. මහන්සියේ ප්‍රතිඵළ හැටියට සවුන්ඩ් එකේ වෙනසක් වෙයි. එ්වගේම ෂෝ එක අතර තුර ප්ලේ කරන එවා තුල ලොකු වෙනසක් තියෙවි. අපි ෂෝ එක පුරාම එක මුඩ් එකක් තියාගන්න බලපොරෝත්තු වෙනවා. පෙම්වතුන්ගේ දිනය වගේ දවසක එතනට එන කෙනෙක් ගේ හැඟීම් ලොකුවට එහාට මෙහාට විසික් කරන්නේ නැතිව එක මුඩ් එකක එක තිම් එකක තියාගෙන සෞන්දර්ය වැඩිකර ගන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
 
මේ ප්‍රංසගයට දායකවන සුසංයෝගය ගැන මොකක්ද තිබෙන අදහස?
 
පළමුවතාවට තමයි උමාරියා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම සහ රූකාන්ත එකට වැඩ කරලා තියෙනවා නමුත් ලංකාවෙන් පිටදී. ඉන්ද්‍රචාප නදීක සහ මම කාලයක් පුරා එකට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ සුසංයෝගයට අලුතින් එකතු වෙච්ච උමාරියා හා රූකාන්තගේ හඬ අපි මේ එකතුකරගෙන ආපු ටොන් එක කලර් එක වෙනස් කරන්න පිටුවහලක් වෙයි.
 
හැමදාම ආදර මල්වල පාට කියන්න ද? කියලා අහනවා එදාටවත් ආදර මල්වල පාට කියනවාද?
 
ඔව්, එදාට අපි ආදර මල්වල පාට කියයි.
 
 (සංවාද සටහන තුෂාරා විතාරණ)

Media